Privacybeleid

BELEIDSVERKLARING 

 

Pattje Shipyard erkent haar verantwoordelijkheid voor mens, milieu en het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten. Met ‘mens’ bedoelen wij iedereen die betrokken is bij onze activiteiten: eigen en ingehuurde medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers, toeleveranciers en andere belanghebbenden. Onder ‘milieu’ verstaan wij ons aandeel in een verantwoorde omgang met de natuur en haar hulpbronnen. 

Op deze punten doen wij geen concessies. 

Pattje Shipyard’s manier van werken is consequente aandacht voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ), vanzelfsprekend én zichtbaar. Hierbij voldoen we ten minste aan de industriestandaards in onze verschillende sectoren en de geldende wet- en regelgeving. Een eenduidige, herkenbare reputatie op het gebied van HSEQ zal een positieve uitwerking hebben op de gehele organisatie. 

Om goede HSEQ-prestaties te realiseren, maar ook om continuïteit en winstgevendheid te waarborgen en dit te doen in overeenstemming met wet- en regelgeving, verbindt  Pattje zich aan de volgende doelstellingen: 

Duurzame inzetbaarheid: streven naar 0 ongevallen, vergroten van veiligheidsbewustzijn en voorkomen van letsel en verzuim;

Goed werkgeverschap: realiseren en behouden van een reputatie als goed werkgever;

Risico-sensitief: herkennen, erkennen en minimaliseren van risico’s bij de bron;

Milieubewust: minimaliseren van onze impact op het milieu en voorkomen van milieuschade;

Excellente (keten)partner: voldoen aan eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en subcontractors; 

Positie als koploper: continu verbeteren van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Iedere medewerker heeft bij het uitvoeren van zijn of haar taken hierin een eigen specifieke verantwoordelijkheid. Daarnaast hebben alle medewerkers het recht binnen wet- en regelgeving om activiteiten niet te starten dan wel te stoppen wanneer redelijkerwijs de indruk bestaat dat deze niet uitgevoerd kunnen worden in overeenstemming met de Arbo-, veiligheids- & milieueisen en hebben de plicht dit direct te melden aan zijn/haar leidinggevende. 

Dit doen wij op alle niveaus binnen onze organisatie: 

  • gekwalificeerde mensen voor de uitvoering van onze activiteiten in te zetten; 
  • doelen te stellen voor verbeteringen die regelmatig gemeten, gewaardeerd en waar nodig bijgesteld worden; 
  • het te allen tijde beschikbaar stellen van geschikte beschermings- en arbeidsmiddelen en trainingen om mensen, materieel en het milieu zo goed mogelijk te beschermen; 
  • de risico’s van onze activiteiten weg te nemen dan wel te minimaliseren zodanig dat onze werknemers en andere belanghebbenden zo minimaal mogelijk worden blootgesteld aan Arbogevaren; 
  • voortdurend te zoeken naar minder omgeving belastende werkmethoden dan wel hulpstoffen; 
  • open te communiceren over onze prestaties op gebied van HSEQ; 
  • een cultuur te creëren waarin onze medewerkers zich samen met alle andere betrokkenen rond het bedrijf inzetten om de gestelde doelen op gebied van HSEQ te bereiken.